Coach in de groep

Tijdens deze training leer je om groepsprocessen te coachen en de groep positief te beïnvloeden.
Daardoor ben je in staat om een groep leerlingen uit te laten groeien tot een veilige en gemotiveerde groep.


Zodra leerlingen in een klaslokaal samenkomen, vormen zij een groep. De groepsvorming hiervan doorloopt een aantal fasen. Op elk van die fasen kun je als docent of als mentor invloed uitoefenen, waardoor deze groep zich tot een veilige groep kan ontwikkelen. 
Toch kan er tussen groepen een enorm verschil zijn in de manier waarop zij zich uiteindelijk manifesteren. Zo kan de onderlinge samenhang tussen de leerlingen per groep heel verschillend zijn. Bovendien is de ene groep meer gemotiveerd om aan de les mee te doen dan de andere.

Coach

Tijdens deze training beschouw je de dynamiek en de groepsprocessen in jouw groep mentor-leerlingen vanuit systemisch perspectief.

 • Welke plek nemen deze leerlingen in de groep in?
 • Welke plek neem jij zelf in deze groep in?
 • Hoe is de balans tussen wat jouw leerlingen geven en nemen?
 • Welke ordening ontstaat er binnen de groep?
 • Welke invloed heeft het gezin van herkomst van de leerlingen op hun gedrag?

Door te herkennen wat een groep nodig heeft, kun je als docent en als mentor een zodanig groepsklimaat creëren dat leerlingen in staat worden gesteld om te leren en om op te groeien tot betekenisvolle volwassenen.
Je bent dan coach in de groep.

Voor wie?

Docenten en mentoren in het VO die willen reflecteren op hun functioneren in een groep. En die daarbij nieuwe vaardigheden willen ontwikkelen om de groepen, waaraan zij lesgeven, op een positieve wijze te beïnvloeden.
De training is geschikt als training voor mentorenteams, docententeams of kernteams.

Thema’s

 • De verschillende fasen die een groep tijdens een cursusjaar doorloopt en de invloed die een docent hierop kan uitoefenen, zodat hij deze groep op een goede manier door elke fase heen kan helpen.
 • Het verschil tussen regels en gedragscodes: wanneer en op welke manier kunnen regels en gedragscodes het meest effectief worden ingezet?
 • Het herkennen van vier verschillende soorten groepen ten aanzien van taakmotivatie en onderlinge samenhang; mogelijkheden om een groep zodanig te beïnvloeden dat ten aanzien van deze punten de ontwikkeling ervan positief is.
 • Het systemisch perspectief: de ordeningen in een groep. Hoe krijgt iedereen een plek?
 • De balans tussen geven en ontvangen en de invloed daarvan op groepsprocessen.
 • De invloed die het gezin van herkomst op de leerlingen heeft.
 • De invloed die je eigen gezin van herkomst heeft op de manier waarop je met leerlingen omgaat.
 • Het leren omgaan met conflicten; geweldloze communicatie.

Deze training is bijzonder geschikt:

 • Als mentortraining.
 • Om te leren hoe pesten kan worden voorkomen.
 • Om in het kader van Passend Onderwijs te leren omgaan met de verschillen tussen de leerlingen in jouw groep.