Registeropleiding Synergetisch Coachen©

Verschillen met andere opleidingen

De registeropleiding Synergetisch Coachen© verschilt in belangrijke opzichten van andere coachopleidingen.

 

Verschillen Dintelse Gorzen 

 

Wettelijke erkend diploma

Deze opleiding leidt op tot een wettelijk erkend diploma. Verreweg de meeste coachopleidingen verstrekken na afloop een certificaat. Bovendien word je, wanneer je je diploma hebt behaald, opgenomen in een openbaar landelijk abituriëntenregister.
Zowel voor jou als voor jouw werkgever of opdrachtgevers biedt dit een extra kwaliteitsgarantie, waardoor je professionele mogelijkheden worden vergroot.

Unieke benadering

De opleiding is gebaseerd op een unieke benadering. Als coach word je je steeds meer bewust van jouw manier van functioneren binnen de coachrelatie. Je ontwikkelt een coachende attitude op basis van zowel integer en betrokken handelen als persoonlijk leiderschap.
Bovendien leer je hoe je de ontwikkeling van de ander kunt faciliteren op een synergetische manier. Daardoor kan er meerwaarde ontstaan, voor de ander zelf en binnen een groter geheel. Zoals bijvoorbeeld de context waarin iemand leeft, de instelling waar iemand werkt, de samenleving, ….

Theorie is dienstbaar aan de praktijk

Theoretische begrippen worden aangeboden vanuit verschillende benaderingen, zoals het Systemisch en Contextueel Perspectief en de Gestaltbenadering. Dat gebeurt op een zodanige manier dat de theorie dienstbaar wordt aan je persoonlijke bewustwording en ontwikkeling. Je leert kiezen welke benadering passend is, afhankelijk van de context waarin de ander functioneert.
De opleiding gaat niet uit van standaard theoretische coachmodellen. Vaak beperken deze modellen de ontwikkeling van bewustzijn meer dan dat ze die ontwikkeling mogelijk maken.

Regisseur van je eigen leerproces

Tijdens jouw opleiding tot professional ben je permanent de regisseur van je eigen leerproces.
De opleiders begeleiden je bij jouw proces van bewustwording en bij de ontwikkeling van je competenties.
Op die manier leer je tijdens de opleiding om de volledige verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor je functioneren als professional. Bewustwording van ethisch handelen neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Passend onderwijs

De opleiding Synergetisch Coachen kent een benadering waarbij leerlingen met een stoornis niet als jongeren met een probleem worden gezien, maar als jongeren met specifieke kwaliteiten en behoeften. De opleiding Synergetisch Coachen verschilt aanzienlijk van bijvoorbeeld Master SEN opleidingen. Deze bieden bijvoorbeeld veel kennis over verschillende stoornissen. Onze opleiding daarentegen richt zich vooral op het versterken van de kwaliteiten van bovengenoemde leerlingen, en op het bieden van passende begeleiding ter ondersteuning van hun ontwikkeling.
Veel van de studenten aan onze opleiding hebben al een Master SEN gevolgd. Daarnaast kiezen zij voor de opleiding Synergetisch Coachen om hun coachcompetenties als specialist leerlingenzorg te ontwikkelen. Daarna zijn zij op de scholen waar zij werken bij uitstek de specialisten om vorm en inhoud te geven aan Passend Onderwijs.

Implementatie in je eigen werkpraktijk

De opleiding is tweejarig en kent een praktijkjaar, waarin stages en supervisie een belangrijke rol vervullen. Doel daarvan is om je in staat te stellen je competenties als coach onder professionele begeleiding te kunnen ontwikkelen binnen je eigen werkpraktijk.
Verreweg de meeste andere registeropleidingen tot coach zijn eenjarig en kennen daardoor een minder uitgebreid programma. Bovendien komen begeleide stages daarin niet voor.