Algemene Leveringsvoorwaarden

OsmoConsult

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met OsmoConsult, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Zeeland onder nummer 22046666, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘activiteit’.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door OsmoConsult.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen OsmoConsult en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door OsmoConsult en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door OsmoConsult aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 3. Annulering door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor een activiteit heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor deze activiteit te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van de activiteit. De opdrachtgever is in dat geval enkel verplicht de reeds gemaakte kosten te betalen.
 3. Bij annulering korter dan twee maanden tot één maand voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever verplicht 50% van het verschuldigde bedrag te vergoeden.
 4. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de activiteit is de opdrachtgever verplicht 100% van het verschuldigde bedrag te vergoeden.
 5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de activiteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 6. Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen, brengt OsmoConsult de reeds gemaakte kosten in rekening. Daarbij wordt minimaal 50% van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag gerekend.

Artikel 4. Annulering door OsmoConsult

 OsmoConsult behoudt zich het recht voor de overeengekomen activiteiten te annuleren tot uiterlijk twee maanden voor aanvang van de activiteit. In dat geval volgt restitutie van de reeds betaalde vergoedingen.

 1. Bij annulering korter dan twee maanden voor aanvang van de activiteit biedt OsmoConsult een alternatief aan. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het alternatief, volgt geen restitutie van het inschrijfgeld. Indien geen alternatief mogelijk is, volgt restitutie van reeds betaalde vergoedingen.
 2. OsmoConsult heeft het recht de deelname aan een activiteit van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan OsmoConsult betaalde bedrag.
 3. Na ondertekening van de opdracht geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de opdracht kosteloos kan worden geannuleerd. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

Artikel 5. Vervanging

 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen, indien de vervanging aan OsmoConsult wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit.

 1. Vervanging na het begin van de activiteit is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van annulering van OsmoConsult zoals bepaald in artikel 4.

Artikel 6. Prijzen

 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7. Betaling

 1. De opdrachtgever dient 50% van het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 dagen na facturering, doch ten minste voor de aanvang van de activiteit te voldoen op de door OsmoConsult aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overige 50% van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 10 dagen na afloop van de activiteit te worden voldaan.
 2. De reis- en verblijfkosten van de deelnemers alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een activiteit zijn in het inschrijfgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Het tijdens de activiteit door OsmoConsult verstrekte materiaal is wel in het inschrijfgeld inbegrepen.
 3. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door OsmoConsult gekozen accommodatie.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief B.T.W. de wettelijke rente verschuldigd vanaf 10 dagen na de op de factuur vermelde betalingsdatum.
 5. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van OsmoConsult, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding.

Artikel 8. Incassokosten

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het OsmoConsult vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9. Uitsluiting

OsmoConsult heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een activiteit te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3.

Artikel 10. Auteursrecht

Het auteursrecht op de door OsmoConsult uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij OsmoConsult, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OsmoConsult zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van OsmoConsult, berust uitsluitend bij OsmoConsult.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. OsmoConsult is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een activiteit van OsmoConsult of de annulering van de overeenkomst door OsmoConsult, tenzij aan OsmoConsult opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien OsmoConsult op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen OsmoConsult en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van OsmoConsult